اعضای هیات علمی

محمد مرادی

محمد مرادی

محمد مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با آمار رسمی 2020184 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روشهای نمونه گیری 2 2020061 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریه نمونه گیری 2020076 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روشهای چند متغیره ی پیوسته 2 2020153 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روشهای چند متغیره ی پیوسته 2 2020153 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نظریه نمونه گیری 2020076 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1