اعضای هیات علمی

محمد مرادی

محمد مرادی

محمد مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روشهای چند متغییره پیوسته 2 2020153 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روشهای چند متغییره پیوسته 2 2020153 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نظریه نمونه گیری 2020076 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1