اعضای هیات علمی

عبدالمجید فتاحی

change-logo

عبدالمجید فتاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 300
اتاق: 127
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی هندسه 2016254 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
توپولوژی عمومی 2016253 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه درآنالیزهارمونیک 2016210 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه