اعضای هیات علمی

سیده مرضیه قویدل

change-logo

سیده مرضیه قویدل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 226
اتاق: 128
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه درآنالیزغیرخطی 2016209 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آنالیز ریاضی2 2016011 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آنالیز ریاضی2 2016032 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه