اعضای هیات علمی

سیدمحمد معصومی

change-logo

سیدمحمد معصومی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستماتیک گیاهی پیشرفته 2012006 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
گرده شناسی 2012615 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
گرده شناسی گیاهی 2012421 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 2012055 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 2012055 1 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 3 2012413 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 3 2012413 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فلور ایران 2012610 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیستماتیک گیاهی 2 2012054 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیستماتیک گیاهی 2 2012509 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیستماتیک گیاهی 3 2012412 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیستماتیک گیاهی 3 2012412 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فلورایران 2012291 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
گیاهان آبزی 2012414 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1