اعضای هیات علمی

مریم شرفی

مریم شرفی

مریم شرفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 211
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
شبیه سازی 2020034 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث مخصوص 2020070 4 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آشنایی با قابلیت اعتماد 2020156 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شبیه سازی 2020034 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمار ریاضی برآوردیابی 2020101 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مباحث مخصوص 2020070 4 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1