اعضای هیات علمی

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس

محمد راستی ویس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ذرات بنیادی مقدماتی 2022079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1