اعضای هیات علمی

مریم مهرابی

مریم مهرابی

مریم مهرابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 224
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
بیوشیمی کربوهیدراتهاولیپیدها 2012259 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی متابولیسم 2012378 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی هورمونها 2012518 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی هورمون و ویتامین 2012447 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1