اعضای هیات علمی

مینو کامرانی

change-logo

مینو کامرانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 309
اتاق: 130
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 2016902 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016261 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی 2016323 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نرم افزار ریاضی پیشرفته 2016319 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای عددی درجبرخطی 2016189 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه