اعضای هیات علمی

خسرو چهری

خسرو چهری

خسرو چهری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 246
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
اکولوژی میکروارگانیسمها 2012465 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جلبک شناسی 2012415 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جلبک شناسی پیشرفته 2012609 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012392 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سموم میکروبی 2012541 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکوزها و درماتوفیتها 2012546 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکروبیولوژی خاک و بیو ژئوتکنیک 2012155 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2