اعضای هیات علمی

خسرو چهری

خسرو چهری

خسرو چهری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
میکروبیولوژی خاک و بیو ژئوتکنیک 2012155 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی 2012174 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012403 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
قارچ شناسی 2012175 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
میکروارگانیسم های بیماری زا در گیاهان 2012242 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه جلبک شناسی 2012416 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
اکولوژی میکروارگانیسمها 2012465 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جلبک شناسی 2012415 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2