اعضای هیات علمی

کیومرث منصوری

کیومرث منصوری

کیومرث منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 264
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی فیزیک 3 2022091 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الکترودینامیک1 2022414 4 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک آماری 2022047 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مکانیک آماری پیشرفته 1 2022413 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1