اعضای هیات علمی

کرم بهاری

کرم بهاری

کرم بهاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 258
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک پایه2 2022902 4 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
الکترومغناطیس 1 2022023 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک نجومی مقدماتی 2022082 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
الکترودینامیک 1 2022571 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ریاضی فیزیک 1 2022065 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1