اعضای هیات علمی

عبداله جلیلیان

عبداله جلیلیان

عبداله جلیلیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 261
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سریهای زمانی 1 2020147 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریه احتمال(ارشد) 2020066 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه اندازه و احتمال 2 2020032 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کنترل کیفیت آماری 2020035 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نظریه احتمال(ارشد) 2020066 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
سریهای زمانی 1 2020147 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کنترل کیفیت آماری 2020035 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی احتمال 2020079 3 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه احتمال(ارشد) 2020066 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1