اعضای هیات علمی

حبیب جعفری

حبیب جعفری

حبیب جعفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 5
پست الکترونیکی: 

Dr. Habib Jafari

Associate Professor

Departement of Statistics

School of Science-Razi  University

Bagh-e-Abrisham , Kermanshah- Iran

​P.C. 6714967346

Phone:+98(83)34274561

 

طرح درس :

روشهای آماری

رگرسیون1


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی احتمال 2020079 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1