اعضای هیات علمی

حبیب جعفری

حبیب جعفری

حبیب جعفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: تلفن: 34274561 داخلی: 330 همراه:09376100724
اتاق: 208
پست الکترونیکی: 

موضوع های مورد علاقه:
مدلهای خطی و غیر خطی - طرح های بهینه و بهینه ی بیزی 

دانشگاه محل تحصیل دوره:

1- کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی- تهران - ایران- 1377

2- کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز - شیراز- ایران-1379

3- دکتری: دانشگاه اوتو فون گیورگ- ماگدبورگ- آلمان- 1389

محل تولد: شهرستان صحنه - کرمانشاه - 1351

پست اجرائی: معاون پژوهشی و اجرائی دانشکده علوم- آذرماه 1396- ادامه دارد.

 

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیزچندمتغیره 1 2020073 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رگرسیون 1 2020145 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای نمونه گیری 1 2020058 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی احتمال 2020079 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مبانی احتمال 2020079 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1