اعضای هیات علمی

محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی

محی الدین ایزدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

دروس ارایه شده در ترم جاری:

   1. روش های ناپارامتری. آزمون علامت و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون 

      تمرین آزمون علامت نمونه زوجی و رتبه ای علامت ویلکاکسون

      

   2. احتمال 1

   3. آمار و احتمالات مهندسی

   4. آمار 1 (اقتصاد) 

 

 

 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
احتمال 1 2020082 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
احتمال 1 2020082 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1