اعضای هیات علمی

اسحق کریمی

اسحق کریمی

اسحق کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 438
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2012268 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رفتارشناسی 2012309 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012386 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی جانوری 2: دستگاه عصبی و غدد درون ریز 2012043 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ویروس شناسی پیشرفته 2012468 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012386 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 09:30 ) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی تولید مثل 2012537 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی تولید مثل 2012537 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی جانوری 1 2012032 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی جانوری 3 2012393 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی 2012268 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
رفتارشناسی 2012309 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
رفتارشناسی 2012012 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012386 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی جانوری 2: دستگاه عصبی و غدد درون ریز 2012043 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی سلولی 2012539 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1