اعضای هیات علمی

سید حمید مهدیونی

سید حمید مهدیونی

سید حمید مهدیونی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختار ماکرومولکول های زیستی 2012639 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اصول روشهای دستگاهی 2012458 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آنزیم شناسی 2012190 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مباحثی پیشرفته در کربوهیدراتها و لیپیدها 2012431 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوانفورماتیک 2012450 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیوانفورماتیک 2012450 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بیوانفورماتیک 2012244 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
بیوانفورماتیک 2012449 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی ساختار 2012336 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی فیزیک 2012373 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی فیزیک 2012373 3 02 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی متابولیسم 2012378 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1