اعضای هیات علمی

سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 02 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه