اعضای هیات علمی

سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی

سیدحمزه موسوی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 242
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 02 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه