اعضای هیات علمی

حسین فلاحی

حسین فلاحی

حسین فلاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 289
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
ایمنی شناسی 2012448 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیوانفورماتیک 2012306 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تکامل مولکولی 2012455 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
زیست شناسی مولکولی پیشرفته 2012258 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری اطلاعات در ریز زیست فناوری 2012577 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحثی در ژنتیک 2012444 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
متون زیست شناسی(زبان تخصصی) 2012078 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون زیست شناسی(زبان تخصصی) 2012078 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بیوانفورماتیک 2012306 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
بیوتکنولوژی 2012254 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
بیوتکنولوژی گیاهی 2012418 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تکامل مولکولی 2012455 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تکامل مولکولی 2012455 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ژنتیک مولکولی 2012382 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحثی در زیست شناسی سلولی 2012442 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 2012488 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1