اعضای هیات علمی

داود قزوینی نژاد

داود قزوینی نژاد

داود قزوینی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 201
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با احتمال و آمار فازی 2020155 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
استنباط آماری2 2020067 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کنترل کیفیت آماری 2020035 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
رگرسیون 1 2020145 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
احتمال 2 2020092 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی احتمال 2020079 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار بیزی 2020164 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
رگرسیون 1 2020145 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
احتمال 1 2020082 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1