اعضای هیات علمی

علی فرج زاده

علی فرج زاده

علی فرج زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 269
اتاق: 122
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز تابعی 2016190 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضی3 2016942 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هندسه منیفلد 2016179 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آنالیز تغییراتی و کاربردهای آن 2016007 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
توپولوژی عمومی 2016253 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1