اعضای هیات علمی

فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر پیشرفته 2016178 4 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه جبری گراف 2016281 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نظریه گراف و کاربردهای آن 2016332 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه