اعضای هیات علمی

فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی

فرزاد شاویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ترکیبات و کاربردها 2016327 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه اطلاعات 2016325 4 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه گراف و کاربردهای آن 2016332 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جبر پیشرفته 2016178 4 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه جبری گراف 2016281 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی ترکیبات 2016249 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نظریه گراف و کاربردهای آن 2016332 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1