اعضای هیات علمی

محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی

محمدتقی درویشی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 298
اتاق: 118
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روشهای عددی درجبرخطی 2016189 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بهینه سازی خطی 2016244 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
محاسبات ماتریسی 2016267 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
بهینه سازی خطی 2016244 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویزه در حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 2016236 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1