اعضای هیات علمی

داریوش نادری

داریوش نادری

داریوش نادری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
فیزیک محاسباتی 2022415 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک هسته ای 2 2022069 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک هسته ای پیشرفته2 2022496 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک هسته ای پیشرفته 1 2022433 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1