اعضای هیات علمی

داریوش نادری

داریوش نادری

داریوش نادری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 330
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
فیزیک محاسباتی 2022415 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک هسته ای 2 2022069 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک هسته ای پیشرفته2 2022496 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک هسته ای 1 2022026 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک هسته ای پیشرفته 1 2022433 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1