اعضای هیات علمی

بیتا رضایی

بیتا رضایی

بیتا رضایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
موضوعات ویژه 2022420 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک راکتور 1 2022144 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه