اعضای هیات علمی

بیتا رضایی

بیتا رضایی

بیتا رضایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 314
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک راکتور 2 2022146 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک هسته ای 2 2022069 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فیزیک هسته ای پیشرفته 1 2022433 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
موضوعات ویژه 2022420 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک راکتور 1 2022144 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1