اعضای هیات علمی

غلامرضا برون

غلامرضا برون

غلامرضا برون    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34274556 83(98+)
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتمی پیشرفته2 2022412 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ذرات بنیادی پیشرفته2 2022426 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در ذرات بنیادی 2022559 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه