اعضای هیات علمی

غلامرضا برون

غلامرضا برون

غلامرضا برون    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 264
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ذرات بنیادی پیشرفته2 2022426 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در ذرات بنیادی 2022559 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه