اعضای هیات علمی

بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده

بهروز عدالت زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 113
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توپولوژی جبری مقدماتی 2016334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
گروههای متناهی 2016246 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جبر پیشرفته 2016178 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
هندسه جبری مقدماتی 2016258 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
گروههای متناهی 2016246 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1