اعضای هیات علمی

احد رحیمی

change-logo

احد رحیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 226
اتاق: 133
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر 2016243 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جبرجابجایی 2016191 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 2016329 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 2016329 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
جبرجابجایی 2016191 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2016329 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مبانی جبر 2016227 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1