اعضای هیات علمی

احمد قارزی

احمد قارزی

احمد قارزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 251
اتاق: 446
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه جنین شناسی 1 2012399 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه جنین شناسی 1 2012399 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
بافت شناسی 2 2012038 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جنین شناسی 1 2012398 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی تکوینی - تکاملی 2012636 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 1 2012039 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
بافت شناسی 1 2012037 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بافت شناسی جانوری 2012445 3 02 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بافت شناسی جانوری 2012445 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زیست شناسی تکوینی 2012405 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیسمهای سلولی و ملکولی تکوین 2012324 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندام زائی مهره داران 2012288 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اندام زائی مهره داران 2012288 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بافت شناسی 2 2012311 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2