اعضای هیات علمی

ابوطالب خدادادی

ابوطالب خدادادی

ابوطالب خدادادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

طرح آزمایشهای 1


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار زیستی 2012011 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمار زیستی 2012011 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2020047 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نظریه صف 2020106 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آشنایی با نظریه صف بندی 2020038 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2020047 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1