اعضای هیات علمی

علی بیدمشکی پور

change-logo

علی بیدمشکی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست شناسی سلولی پیشرفته 2012339 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژنتیک پایه 2012380 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژنتیک پروکاریوتها 2012251 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآیندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوتها 2012655 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
تنظیم بیان ژن ها 2012249 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
رونویسی وترجمه 2012248 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی سلولی 2012359 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 02 نامشخص 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی پیشرفته پروکاریوتها 2012481 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1