اعضای هیات علمی

علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور

علی بیدمشکی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 285
اتاق: 432
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اتصالات سلولی 2012640 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی سلولی 2012359 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیتوژنتیک 2012456 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحثی در زیست شناسی سلولی 2012442 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی سلولی پیشرفته 2012339 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژنتیک پایه 2012380 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژنتیک پروکاریوتها 2012251 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآیندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوتها 2012655 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
تنظیم بیان ژن ها 2012249 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
رونویسی وترجمه 2012248 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی سلولی 2012359 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 02 نامشخص 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی 2012440 3 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی مولکولی پیشرفته پروکاریوتها 2012481 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1