اعضای هیات علمی

امیر حقیقی

امیر حقیقی

امیر حقیقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 268
اتاق: 104
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2016901 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نرم افزارهای ریاضی 2016328 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
جبر خطی عددی 2016250 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 2016261 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1