اعضای هیات علمی

علی عطابیگی علمی

change-logo

علی عطابیگی علمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز ریاضی2 2016011 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
سیستم های دینامیکی 1 2016353 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آنالیز ریاضی 2016248 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مبانی سیستم های دینامیکی 2016252 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه