معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم

   
 
                                              
                                                
 دکتر نعمت اله نیامرادی
                                                                                        
 
سمت : معاون اجرایی و پژوهشی دانشکده علوم
تحصیلات : دکتری ریاضی
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل: nyamoradi@razi.ac.ir
تلفن: 34279301(83)98+
فکس: 34274555(83)98+