گروه ها

گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه
سمینار ریاضی

سمینار ریاضی

درروز چهارشنبه 30 فروردین وبه دعوت گروه ریاضی دانشگاه رازی یک سخنرانی علمی توسط پروفسوریورگن - هرزوگ ازاساتید بنام دانشگاه دویبورگ - آسن...

دوشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرها