سمینار ریاضی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

سمینار ریاضی

درروز چهارشنبه 30 فروردین وبه دعوت گروه ریاضی دانشگاه رازی یک سخنرانی علمی توسط پروفسوریورگن - هرزوگ ازاساتید بنام دانشگاه دویبورگ - آسن ازکشورآلمان درمکان آمفی تئاترشهید علیمحمدی برگزار گردید. ایشان که ازاساتید پیشرو درزمینه جبرجابجایی میباشد دراین سخنرانی به بیان برخی از جدید ترین دستاوردهای علمی خود پرداختند که بااستقبال پر شور شرکت کنندگان روبروگردید .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------