انتصاب خانم دکتر مریم شرفی بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

انتصاب خانم دکتر مریم شرفی بعنوان مدیر گروه آموزشی آمار

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی خانم دکتر مریم شرفی عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی آمار منصوب کرد.