کارشناسان اداره آموزش

 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 عکس

 1

 آقای آریا سنجری

 رئیس اداره آموزش

 

 

 

 2

 آقای امید علی احمدی

 کارشناس آموزش گروه آمار

 

 

 3

 خانم شهناز شهبازی

 کارشناس آموزش گروه ریاضی

 

 

 4

 خانم لیلا غلامی

 کارشناس آموزش گروه فیزیک

 

 

 5

 خانم میترا بختیاری

 کارشناس آموزش گروه بیولوژی

 

 

 6

 آقای محمد خسروی

 کارشناس خدمات آموزشی