دروس ارائه شده

« بازگشت

آمار بیزی

نام درس آمار بیزی
کد درس 2020164
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز