دروس ارائه شده

« بازگشت

روشهای تحلیل داده بقا

نام درس روشهای تحلیل داده بقا
کد درس 2020161
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز