دروس ارائه شده

« بازگشت

بهینه سازی غیرخطی

نام درس بهینه سازی غیرخطی
کد درس 2016192
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز