دروس ارائه شده

از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
میکروبیولوژی خاک و بیو ژئوتکنیک 2012155 2 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی 01 خسرو چهری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00)
موضوعات ویژه 2022420 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 02 حامد رضانیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00)
موضوعات ویژه 2022420 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 05 طیبه ناصری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00)
موضوعات ویژه 2022420 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 01 اردشیر رابعی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00)
موضوعات ویژه 2022420 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 03 بیتا رضایی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00)
نظریه حلقه ها 2016187 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 یاسر طلوعی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00)
نظریه کد گذاری 2016335 3 کارشناسی گروه ریاضی 01 یاسر طلوعی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
نظریه کدها 2016194 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 یاسر طلوعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00)
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 کارشناسی گروه فیزیک 01 حامد رضانیا هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30)
اپتیک 2022115 3 کارشناسی گروه فیزیک 01 مهدی تبریزی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:30)
احتمال 1 2020082 3 کارشناسی گروه آمار 01 محی الدین ایزدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30)
احتمال 2 2020092 3 کارشناسی گروه آمار 01 داود قزوینی نژاد هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 کارشناسی گروه فیزیک 01 نادر دانش فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 کارشناسی گروه فیزیک 02 طیبه ناصری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی 1 2012039 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 احمد قارزی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 02 احمد قارزی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2012446 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 احمد قارزی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 04 سید حمید مهدیونی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 06 سید حمید مهدیونی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 05 سید حمید مهدیونی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 526 نتیجه
از 27