دروس ارائه شده

از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 05 سجاد سی سخت نژاد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 02 سجاد سی سخت نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 سجاد سی سخت نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 03 ناصر کریمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 04 ناصر کریمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 ناصر کریمی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 05 ناصر کریمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 02 ناصر کریمی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 خسرو چهری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 02 خسرو چهری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 03 خسرو چهری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 04 خسرو چهری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 مجتبی تاران هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 02 مجتبی تاران هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 02 حسن اکرمی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 06 حسین فلاحی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 03 حسن اکرمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 01 حسن اکرمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 04 حسن اکرمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 کارشناسی گروه زیست شناسی 05 حسن اکرمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص
نمایش 301 - 320 از 526 نتیجه
از 27