دروس ارائه شده

از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای 2012270 1 کارشناسی ارشد 01 مهری آزادبخت هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص
استنباط آماری1 2020064 4 کارشناسی ارشد 01 محی الدین ایزدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00)
الکترودینامیک1 2022414 4 کارشناسی ارشد 01 کرم بهاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00)
آمار بیزی 2020164 3 کارشناسی 01 داود قزوینی نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:30 - 12:30)
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 کارشناسی 01 محی الدین ایزدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30)
آنالیز ریاضی2 2016011 4 کارشناسی ارشد 01 سیده مرضیه قویدل هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00)
اندام زائی مهره داران 2012288 2 کارشناسی ارشد 01 مهری آزادبخت هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00)
اندام زائی مهره داران 2012288 2 کارشناسی ارشد 02 احمد قارزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00)
اندام زائی مهره داران 2012288 2 کارشناسی ارشد 03 احمد قارزی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00)
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 کارشناسی ارشد 01 کیوان امینی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00)
رگرسیون 1 2020145 3 کارشناسی 01 داود قزوینی نژاد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00)
روشهای تحلیل داده بقا 2020161 3 کارشناسی 01 سیدرضا هاشمی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00)
روشهای چند متغییره پیوسته 1 2020149 3 کارشناسی 01 سیدرضا هاشمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30)
روشهای چند متغییره پیوسته 2 2020153 3 کارشناسی 02 محمد مرادی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:00 - 12:00)
روشهای چند متغییره پیوسته 2 2020153 3 کارشناسی 01 محمد مرادی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30)
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 کارشناسی 01 سلیمان خزائی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30)
سریهای زمانی 1 2020147 3 کارشناسی 01 عبداله جلیلیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشهای 1 2020146 3 کارشناسی 01 حبیب جعفری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 کارشناسی 01 ابوطالب خدادادی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30)
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 کارشناسی 01 داریوش نادری هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 302 نتیجه
از 16