دروس ارائه شده

از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
استنباط آماری1 2020064 4 کارشناسی ارشد گروه آمار 01 سلیمان خزائی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00)
استنباط آماری پیشرفته 2020179 3 کارشناسی ارشد گروه آمار 01 محی الدین ایزدی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00)
آشنایی با قابلیت اعتماد 2020156 3 کارشناسی گروه آمار 01 مریم شرفی هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
الکترودینامیک1 2022414 4 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 01 کیومرث منصوری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00)
الکترودینامیک1 2022414 4 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 02 کیومرث منصوری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00)
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 کارشناسی گروه آمار 01 مریم شرفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
آنالیز ریاضی2 2016011 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 علی عطابیگی علمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص
آنالیزعددی پیشرفته 2016184 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 امیر حقیقی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00)
آنالیز هارمونیک 2016188 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 محمد ابوالقاسمی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00)
تحقیق درعملیات پیشرفته1 2016185 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 کیوان امینی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00)
رگرسیون 1 2020145 3 کارشناسی گروه آمار 01 داود قزوینی نژاد هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30)
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 کارشناسی گروه آمار 01 سلیمان خزائی هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
ساختار ماکرومولکول های زیستی 2012639 2 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی 01 سید حمید مهدیونی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00)
شبیه سازی 2020034 4 کارشناسی ارشد گروه آمار 01 مریم شرفی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00)
طرح آزمایشهای 2 2020148 3 کارشناسی گروه آمار 01 ابوطالب خدادادی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 2022407 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 01 رستم مرادیان هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00)
فیزیک هسته ای (1) 2022068 3 کارشناسی گروه فیزیک 01 بیتا رضایی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
محاسبات آماری با کامپیوتر 2020150 3 کارشناسی گروه آمار 01 محمد مرادی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00)
مدلهای خطی 1 2020068 4 کارشناسی ارشد گروه آمار 01 مهرداد نیاپرست هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00)
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 2022411 3 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 02 محمدوحید تکوک هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 526 نتیجه
از 27