دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 787 نتیجه
از 40
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای 2012270 1 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی 01 مهری آزادبخت هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (12:00 - 14:00)
استنباط آماری1 2020064 4 کارشناسی ارشد گروه آمار 01 سلیمان خزائی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00)
آشنایی با احتمال و آمار فازی 2020155 3 کارشناسی گروه آمار 01 داود قزوینی نژاد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00)
آشنایی با آمار رسمی 2020184 2 کارشناسی گروه آمار 01 محمد مرادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (10:30 - 12:30)
الکترودینامیک1 2022414 4 کارشناسی ارشد گروه فیزیک 01 نادر دانش فر هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00)
آمار ریاضی آزمون فرض 2020144 3 کارشناسی گروه آمار 01 مریم شرفی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (10:30 - 12:30)
آنالیز تابعی 2016190 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 علی فرج زاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00)
آنالیزچندمتغیره 1 2020073 4 کارشناسی ارشد گروه آمار 01 حبیب جعفری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00)
اندام زائی مهره داران 2012288 2 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی 01 مهری آزادبخت هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00)
اندام زائی مهره داران 2012288 2 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی 02 مهری آزادبخت هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (09:00 - 12:00)
بهینه سازی غیرخطی 2016192 4 کارشناسی ارشد گروه ریاضی 01 کیوان امینی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (09:00 - 12:00)
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 کارشناسی گروه فیزیک 01 طیبه ناصری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00)
جغرافیای زیستی تحلیلی 2012637 2 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی 01 نصراله رستگارپویانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00)
ریاضی3 2016942 4 کارشناسی گروه ریاضی 01 علی فرج زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 1 2016901 4 کارشناسی گروه ریاضی 02 امیر حقیقی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
ریاضی عمومی 1 2016901 4 کارشناسی گروه ریاضی 01 محمد ابوالقاسمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
ریاضی عمومی 1 2016901 4 کارشناسی گروه ریاضی 03 فرزاد شاویسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
ریاضی عمومی 2 2016902 4 کارشناسی گروه ریاضی 02 سیده مرضیه قویدل هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 2 2016902 4 کارشناسی گروه ریاضی 01 مینو کامرانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
ریاضی عمومی 2 2016902 4 کارشناسی گروه ریاضی 03 شاپور حیدرخانی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 787 نتیجه
از 40