شماره واحدهای مختلف دانشکده

ردیف واحد شماره تماس
1  دفتر ریاست دانشکده 34279298
2 معاونت آموزشی 34279302
3 معاونت پژوهشی و اجرایی 34279301
4 اداره امور عمومی 34279303
5 اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی 34279297
6 کارپردازی دانشکده 34279295
7 دفتر گروه آمار 34274561
8 دفتر گروه ریاضی 34274569
9 دفتر گروه زیست شناسی 34274545
10 دفتر گروه فیزیک 34274556
11 حسابداری دانشکده 34279304
12 واحد اینترنت دانشکده 34279299
13    
14    
15