دانشکده علوم پایه - ریاست          

 

 رئیس دانشکده
 دکتر کیوان امینی
 تحصیلات : دکتری ریاضی (تحقیق در عملیات)
  (Master Resume(CV
مرتبه علمی : استاد
ایمیل :   kamini@razi.ac.ir
تلفن : 08334274557
فکس :08334274555 
 

 

                                    بسیار مفتخر خواهم بود که در دوران مسئولیت ام خدمات شایانی به دانشگاهیان

                                                                              عزیز، مخصوصا همکاران و دانشجویان محترم دانشکده علوم ارائه نمایم.