نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان دانشکده علوم پایه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

1

آقای حسین یاوری          

کارمند بازنشسته اداره آموزش

2

آقای نادعلی قیاسی             

کارمند بازنشسته اداره آموزش

3

خانم آذر خندان            

کارشناس آزمایشگاه گروه زیست