نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره واحدهای مختلف دانشکده

 

ردیف

نام واحد

شماره تماس

۱

  دفتر ریاست دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۸

۲

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۷۹۳۰۲

۳

  معاونت پژوهشی و اجرایی

۳۴۲۷۹۳۰۱

۴

  اداره امور عمومی

۳۴۲۷۹۳۰۳

۵

  اداره آموزش-تحصیلات تکمیلی

۳۴۲۷۹۲۹۷

۶

  کارپردازی دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۵

۷

  دفتر گروه آمار

۳۴۲۷۴۵۶۱

۸

  دفتر گروه ریاضی

۳۴۲۷۴۵۶۹

۹

  دفتر گروه زیست شناسی

۳۴۲۷۴۵۴۵

۱۰

  دفتر گروه فیزیک

۳۴۲۷۴۵۵۶

۱۱

  حسابداری دانشکده

۳۴۲۷۹۳۰۴

۱۲

  واحد اینترنت دانشکده

۳۴۲۷۹۲۹۹

13   واحد پژوهش 34279305