نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره واحدهای مختلف دانشکده

                                             

                                                

شماره تلفن های داخلی گروه آموزشی زیست شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

1

دفتر گروه (خانم میترا بختیاری)

225

2

آقای دکتر علی بیدمشکی پور

285

3

آقای دکتر نصراله رستگار پویانی

274

4

آقای دکتر سیروس قبادی

289

5

آقای دکتر نامدار یوسفوند

287

6

آقای دکتر مظفر شریفی

324

7

آقای دکتر ناصر کریمی

327

7

آقای دکترحسین فلاحی

289

9

آقای دکتر وحید اکملی

295

10

آقای دکتر حمید مهدیونی

289

11

آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد

246

12

آقای دکتر خسرو چهری

246

13

آقای دکتر مجتبی تاران

323

14

آقای دکتر محمد معصومی

251

15

آقای دکتر احمد قارزی

251

16

خانم دکتر مهری آزادبخت

259

17

خانم دکترمریم مهرابی

224

18

خانم دکتر سمیه اسمعیلی رینه

295

19

آقای دکتر حمیدرضا قاسم پور

224

20

خانم ثریا شریفی

290