نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تلفن داخلی واحدهای مختلف دانشکده

 

ردیف               نام واحد                        شماره تماس
1   دفتر ریاست دانشکده 204
2   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 218
3   معاونت پژوهشی و اجرایی 206
4   مدیر امور عمومی 217
5   حسابداری 202
6   اداره آموزش 266
7   سایت تحصیلات تکمیلی 216
8   دبیر خانه 214
9   کارپردازی 271
10   مرکز it 275
11   انتشارات اساتید 215
12   حراست فیزیکی 213
13   خدمات 208