نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی و برنامه هفتگی

  • کارشناسی

            *  برنامه هفتگی و دروس مقطع کارشناسی نیمسال دوم 97 - 96

            *  برنامه هفتگی و دروس مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان جدید الورود

  • تحصیلات تکمیلی
       *  برنامه هفتگی و دروس مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم 97 - 96
       *  برنامه هفتگی و درئس مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان جدید الورود